Potpore za poduzetnike Objavljeno

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima za 2022. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima za 2022. godinu

Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i turizam temeljem Programa za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima na području Zadarske županije za 2022. godinu 28. lipnja 2022. godine objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima za 2022. godinu.

Radi se o dodjeli bespovratnih potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima na području Zadarske županije za 2022. godinu. Bespovratne potpore dodjeljuju se za nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike, unutrašnje uređenje proizvodnog prostora i uslužnog prostora u sektoru malog gospodarstva.

Prihvatljivi prijavitelji su:

Mikro subjekti (manje od 10 zaposlenih) malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), i koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- koji imaju sjedište na području Zadarske županije,

- koji imaju poslovanje na području Zadarske županije i koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine,

- koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu,

- koji imaju najmanje 2 zaposlena, uključujući vlasnika/cu obrta u mjesecu prije objave javnog poziva (u svibnju 2022.). Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe,

- koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave),

- koji nemaju blokiran žiro-račun (dokazuje se BON-2 obrascem),

- nad kojima nije otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se ne nalaze u postupku likvidacije,

- koji imaju podmirene obveze prema Zadarskoj županiji.

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

Prihvatljive aktivnosti prema vrsti potpore

1. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti

- Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti,

- Unutrašnje uređenje proizvodnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje).

2. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u uslužne djelatnosti

- Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane neproizvodne djelatnosti,

- Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje),

- Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera; izrada internetske stranice i web shopa,

- Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice).

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili će biti provedeni tijekom 2022. godine. Prihvatljivi troškovi su i troškovi nastali u periodu od 1. siječnja 2022. godine. Sve uz predočenje dokaza o stvarno plaćenim računima.

Korisnik potporu može ostvariti samo jednom. Ukoliko je korisnik za pokriće istih troškova ostvario pravo na potporu iz drugog proračuna (državnog ili gradskog/općinskog), ne može za iste troškove ostvariti pravo na potporu iz ovog Programa.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava predviđenih proračunom za tekuću godinu.  Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 25.000,00 kuna.

Visina potpore iznosi:

a) 10.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima ukupno prihvatljive troškove od 20.000,00 do 50.000,00 kuna (iznos ulaganja bez PDV-a).

b) 15.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima ukupno prihvatljive troškove od 50.001,00 do 80.000,00 kuna (iznos ulaganja bez PDV-a).

c) 20.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima ukupno prihvatljive troškove od 80.001,00 do 100.000,00 kuna (iznos ulaganja bez PDV-a).

d) 25.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima ukupno prihvatljive troškove veće od 100.001,00 kuna (iznos ulaganja bez PDV-a).

Korisnik može ostvariti potporu ukoliko ima minimalni iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta (ulaganja) 20.000,00 kuna i više (iznos ulaganja bez PDV-a).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr.

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

ZADARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo i turizam Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar uz naznaku: „Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima na području Zadarske županije za 2022. godinu“ – NE OTVARAJ!. ili osobnom dostavom u Pisarnicu Zadarske županije (u zatvorenoj omotnici).

Svi detalji prijave su dostupni na sljedećoj poveznici: https://www.zadarska-zupanija.hr/images/dokumenti/415/JAVNI_POZIV_za_dodjelu_potpora_za_pove%C4%87anje_konkurentnosti_mikro_poduzetnicima_za_2022pdf.pdf

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i turizam Zadarske županije u Zadru, Božidara Petranovića 8, na sljedeće brojeve telefona i adrese elektronske pošte:

023/350-342 - ante.sjauš@zadarska-zupanija.hr 

023/350-437 - ante.vukasina@zadarska-zupanija.hr