O pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013). Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona "obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom". Sukladno odredbama gore navedenog zakona Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije i dokumente za koje je istaknuta obveza objave. Te se informacije i dokumenti mogu pronaći pod poveznicama glavnog izbornika, a mnogi su dodatno istaknuti na naslovnoj stranici i podstranicama te tematski povezanim podstranicama.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ustanovi za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija na jedan od slijedećih načina:

  • pisanim putem na adresu: INOVAcija, Trg tri bunara 5, 23000 Zadar
  • putem elektroničke pošte: info@inovacija‐zadar.hr
  • telefaksom na broj: 023/340 – 229
  • telefonom na broj: 023/251 153

INOVAcija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 ‐ ispravak).

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg, s ostalim obrascima, možete preuzeti niže na stranici.

Službenica za informiranje

Ivana Zrilić
Voditeljica Filmskog ureda Zadar i odjela za podršku kreativnoj industriji, INOVAcija

Adresa: Trg tri bunara 5, 23 000 Zadar
Tel.: 023/251 ‐ 153
Mob: 098/400 057
Fax: 023/340 ‐ 229
e‐pošta: info@inovacija‐zadar.hr