Djelatnosti

  • Priprema i provedba razvojnih projekata Zadarske županije, uključujući i strateške projekte Centar kompetencija za preradu ribe i voća – “Plavo-zeleni centar” te specijalizirane poslovne inkubatore “Centar novih tehnologija - CeNT” i “Centar za razvoj i edukaciju”;
  • Pružanje usluga Filmskog ureda (Film commission) Zadarske županije;
  • Poticanje inovacija i inovativnosti poslovnog sektora, i njegovo povezivanje s obrazovnim, istraživačkim i znanstvenim institucijama te poticanje tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja;
  • Izrada projektne dokumentacije za apliciranje na sredstva iz EU fondova, Svjetske banke i ostalih nacionalnih i međunarodnih fondova;
  • Praćenje strategija nacionalne i EU razine te usklađivanje dokumenata regionalne i lokalne razine sa strategijama pametne specijalizacije.