Novosti Objavljeno

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Ustanove INOVAcija

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija

i specijalizacije Zadarske županije  INOVAcija

Božidara Petranovića 8

23 000 Zadar

Klasa: 003-08/18-01/1

Ur.broj: 2198-1-96/18-01/25

5. listopada 2018. godine

 

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99 i NN 35/08), članka 13. Statuta Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, članka 1. Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija (KLASA: 003-08-01/18-01/01, URBROJ: 2198-1-96/18-01/20 od 7. rujna 2018. godine) te na temelju Odluke Upravnog vijeća Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija od 31. srpnja 2018. godine (KLASA: 003-08-01/18-01/01, URBROJ: 2198-1-96/18-01/18) Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ 

za imenovanje ravnatelja Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i

specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

 

Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija (1 izvršitelj) na određeno vrijeme od 4 godine.

Kandidati za ravnatelja Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

stupanj obrazovanja magistra struke ili stručnog specijalista prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno ranijim propisima, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i na pripremi EU projekata, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Ustanovom, te aktivno znanje engleskog jezika.

U pisanoj prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa, isključivo za potrebe postupka) i uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (ili preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem: preslika diplome,
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima što se dokazuje sljedećim dokumentima (potrebno je dostaviti dokaze i iz točke a) i točke b)): a) elektronički zapis - u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 1 mjeseca, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja, b) dokaz o radnom iskustvu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje pet godina te dokaz o iskustvu na pripremi EU projekata (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • drugi dokazi kojima se potvrđuje sposobnosti i znanja predviđeni kao uvjet za imenovanje (dokaz o znanju engleskog jezika).

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Sve isprave prilažu se u neovjerenom presliku, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu izabrani kandidat predočit će izvornik.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dokazuju to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Pisane prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: INOVAcija, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar s obaveznom naznakom „za Upravno vijeće Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija – NE OTVARAJ“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će se izvijestiti u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija