Potpore za poduzetnike Objavljeno

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II. 

Cilj ovog poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih tematskih i pod-tematskih prioritetnih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. *Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

 

PRIHVATLJIVI PARTNERI:

poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima) i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja.

Partner koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, može sudjelovati u projektu s najviše 15% prihvatljivih troškova projekta. U okviru projekta može sudjelovati samo jedan takav partner. Prijavitelj je u navedenom slučaju dužan opisati razloge zašto je nužan strani partner.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

 • industrijsko istraživanje,
 • eksperimentalni razvoj,
 • studije izvedivosti.

Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih  inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

IZNOS POTPORE:

 • Od 1.000.000,00 do 30.000.000,00 HRK.

VRSTE I INTENZITET POTPORE:

A) Potpore za projekte istraživanja i razvoja

Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga.

Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

 1. industrijsko istraživanje (TRL 2-4);
 2. eksperimentalni razvoj (TRL 5 – 8);
 3. studija izvedivosti.

Intenzitet potpore za svakog prijavitelja/partnera ne premašuje:

 • 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
 • 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
 • 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

Intenzitet potpore za industrijsko istraživanje može se povećati s 50% do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova, kako slijedi:

 • za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mikro i mala poduzeća;
 • za 15 postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– projekt uključuje učinkovitu suradnju (potrebno definirati prilikom predaje projektnog prijedloga u Sporazumu o partnerstvu):

 1. među više poduzetnika od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili
 2. između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10%, a najviše 50% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;

– rezultati projekta priopćuju se širokom krugu javnosti na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.

Intenzitet potpore za eksperimentalni razvoj može se povećati s 25% do maksimalnog intenziteta potpore od 60% prihvatljivih troškova kako slijedi:

 • za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mikro i mala poduzeća;
 • za 15 postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– projekt uključuje učinkovitu suradnju:

 1. među poduzetnicima od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili
 2. između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10% a najviše 50% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;

– rezultati projekta priopćuju se širokom krugu javnosti na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.

Intenziteti potpora za dio projekta koji se odnosi na studije izvedivosti mogu se povećati s 50% do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova, odnosno:

– za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća,

– za 20 postotnih bodova za mala poduzeća.

B) Regionalne potpore za ulaganje

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade RH od 24. travnja 2014. godine te iznosi:

 1. a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
 2. b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
 3. c) 25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera
 • neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt
 • ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 15% ukupne vrijednosti projekta: troškovi materijala, potrošne robe, upravljanja projektom, troškovi u vezi s poštivanjem pravila informiranja i vidljivosti, troškovi revizije, trošak objavljivanja vlastitih rezultata istraživanja i trošak priopćavanja rezultata projekta
 • troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt
 • trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema)
 • troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
 • troškovi dnevnica, smještaja i putovanja nastali kod partnera koji nema sjedište, odnosno, poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH

ROK I NAČIN PRIJAVE:

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 14. veljače 2020. godine u 11:00:00 sati .

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 26. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati. Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj poziv iznose 770 mil HRK.

Više informacija o ovom pozivu možete pronaći ovdje.