Potpore Objavljeno

„Naukovanje u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu

„Naukovanje u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za projekt „Naukovanje u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu.

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu.

Ciljevi ovog javnog poziva su neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima te osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

Mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Prijavu mogu podnijeti MSP-ovi (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koji izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).

Uvjeti prihvatljivosti Prijavitelja:

 • MSP-ovi su prihvatljivi podnositelji prijave po ovom javnom pozivu ukoliko:
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, osim subjekata osnovanih u 2018. i 2019. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih),
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 • su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.
 • su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti – Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352, 24.12.2013.) (u daljnjem tekstu de minimis Uredba),
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili,
 • njihovi povezani subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili,
 • ne ostvaruju potporu za istu namjenu s druge osnove,
 • nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije,
 • njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije,
 • isplaćuju nagradu učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 1. Troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine“, broj 63/14 i 80/18).  Minimalna naknada po satu iznosi za učenike:
  – I. razreda 3,59 kuna,
  – II. razreda 7,17 kuna,
  – III. razreda 8,65 kuna.
 2. naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje. Fond sati za učenike na naukovanju polaznike prvog razreda ne može iznositi više od 560 sati, drugog razreda 630 sati i trećeg razreda 640 sati. Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi s navedenim maksimalnim brojem sati za određenu godinu obrazovanja.
  Visina bruto II plaće mentora koji izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja koji su u statusu zaposlenika u obrtu ili pravnoj osobi te s navedene osnove za svoj rad primaju plaću utvrđuje se temeljem Potvrde o visini dohotka i primitaka izdane od nadležne Porezne uprave, a mentora u ostalim statusima sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 2/17).
 3. nabava opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s izvođenjem naukovanja.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • učeničke nagrade isplaćene u gotovini temeljem isplatnica/potvrda,
 • literatura,
 • registracija, ishođenje minimalno-tehničkih uvjeta, obvezne pristojbe, liječnički pregled i slično,
 • obrazovanje za zanimanja koja nisu predmet ovog Programa,
 • ostali oblici naknada učenicima koji se ne odnose isključivo na nagradu za ostvarene sate praktične nastave i vježbi naukovanja,
 • nabava opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave,
 • porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije),
 • nabava rabljene opreme i strojeva,
 • nabava/kupovina/najam vozila,
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično),
 • troškovi izgradnje, dogradnje, prilagodbe ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta,
 • priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta,
 • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • usluga korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i drugo),
 • marketinške aktivnosti,
 • troškovi studija,
 • tečajevi stranog jezika,
 • najam opreme,
 • obnavljanje certifikata i kontrolni audit,
 • web-hosting,
 • oglašavanje u medijima,
 • dnevnice,
 • catering odnosno usluga pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića,
 • konzumacija hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata.

IZNOS POTPORE: od 15.000 do 500.000 kuna

INTENZITET POTPORE:

 • do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih za vrijeme provedeno na naukovanju, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju,
 • do 30% ukupno procijenjenih troškova po svim namjenama za pokriće troška nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanog s izvođenjem naukovanja.

Za troškove naknade jednom mentoru može se dodijeliti 60.000,00 kuna, za naknadu dvojici mentora 120.000,00 kuna i za naknadu trojici ili više mentora 180.000,00 kuna.

*Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore u roku od 10 dana od dana prihvaćanja Privremenog izvještaja o korištenju sredstava po Ugovoru za provedbu Projekta „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu od strane Ministarstva.

Ako se utvrdi da je Korisniku potpore blokiran poslovni račun, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta neće izvršiti isplatu sredstava te se oslobađa obveze isplate odobrenih sredstava. Ministarstvo će dopisom obavijestiti Korisnika potpore o navedenome.

NAČIN I ROK PRIJAVE:

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i tražena dokumentacija.

Prijava se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave s vidljivim datumom predaje pošiljke u poštanski ured. Datum i vrijeme predaje prijave u pisarnicu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, odnosno datum i vrijeme predaje prijave u poštanski ured smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv.

Rok za dostavu prijava:

do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15. studenog 2019. godine.

Sve informacije o projektu  „Naukovanje za obrtnička zanimanja“  za 2019. godinu te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta ovdje.