Potpore za poduzetnike Objavljeno

JAVNI POZIVI Grada Zadra - „COVID 19 - zajam za investicije“ i „COVID 19 - zajam za očuvanje likvidnosti“

Grad Zadar (Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka) objavio je JAVNI POZIV za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita kroz financijski instrument „COVID-19 – zajam za očuvanje likvidnosti“ te JAVNI POZIV za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita kroz financijski instrument „COVID-19 – zajam za investicije“ putem kojih će se subvencionirati kamate na kredite. Ukupni kreditni potencijal za oba programa je 200 milijuna kuna, kamata kod ugovorenih sedam banaka kreće se od 2,5 do 3 posto, od čega je 1 posto pokriveno gradskim programom. Razdoblje počeka kredita za likvidnost je do godinu dana, a za investicije je do dvije godine.

Korisnici Programa su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva koji su registrirani i posluju na području Grada Zadra, obavljaju djelatnost tijekom cijele godine, imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na puno radno vrijeme te koji ispunjavaju uvjete za realizaciju kredita sukladno pravilima poslovnih banaka koje su sa Gradom Zadrom zaključile Ugovor o provedbi Programa (Addiko Bank d.d., Agram Banka d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Podravska banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Zagrebačka banka d.d.).

Kamatne stope iznose od 2,5% do 3,00% godišnje, a Grad subvencionira redovnu kamatnu stopu u visini 1,00 p.p. godišnje.

Namjena kredita:

1. kredit za očuvanje likvidnosti - kunski kredit za financiranje tekućeg poslovanja:

nabava sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja, refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita, podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi

2. kredit za investicije - kunski kredit za:

-kupnja, izgradnja, uređenje, rekonstrukcija ili proširenje gospodarskih objekata,

-kupnja nove opreme ili novog dijela opreme.

Iznosi kredita:

1. kredit za očuvanje likvidnosti - od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna (najviše jedan kredit po poduzetniku).

2. kredit za investicije - od 200.000,00 do 2.000.000,00 kuna (najviše jedan kredit po poduzetniku).

Rok otplate kredita:

1. kredit za očuvanje likvidnosti - do 3 godine, uključujući rok korištenja do 6 mjeseci i poček do 1 godine.

2. kredit za investicije - do 10 godina, uključujući rok korištenja do 12 mjeseci i poček do 2 godine.

U Proračunu Grada Zadra za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna za subvencioniranje kamate na kredite za očuvanje likvidnosti, odnosno 500.000,00 kuna za subvencioniranje kamate na kredite za investicije.

Svi detalji su dostupni ovdje i ovdje.