Potpore Objavljeno

Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2019. godinu

Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2019. godinu

 

Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra objavio je 5. listopada 2019. Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2019. godinu.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

KORISNICI POTPORE:

Subjekti malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društvazadruge i obrti sa sjedištem području Grada Zadra koji su prema NKD-u 2007. registrirani za obavljanje djelatnosti u područjima C –prerađivačka industrija i J-informacije i komunikacije koji

 • imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,
 • su u skladu s odredbama o državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama), još nisu iskoristili najveći dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti,
 • nemaju dugovanja na osnovi javnih davanja.

Neprihvatljive djelatnostiC 11.02 Proizvodnja vina od grožđa, C 12.00 Proizvodnja duhanskih proizvoda, C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, C 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, 58.1. Izdavanje knjiga periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti, 59.1. Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, 59.2. Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 60.1. Emitiranje radijskog program, 60.2. Emitiranje televizijskog programa, 63 Informacijske uslužne djelatnosti.

NAMJENA POTPORE:

1) Uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti:

 • Uvođenje novih i /ili proširenje postojećih proizvodnih procesa (tehnologija i organizacija)
 • Nabava strojeva i alata (strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, alati i mjerni instrumenti)
 • Nabava industrijskog znanja (know-how) te računalnog programa neophodnog za unaprjeđenje kvalitete u proizvodnom procesu,
 • Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu novih tehnologija
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete (Hrvatska kvaliteta, ISO, HACCP i sl.),
 • Marketinške aktivnosti- nastup na sajmovima, dizajn proizvoda, brendiranje.

2) Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti:

 • Nabava alata, računalne opreme i računalnih programa neophodnih za poslovanje,
 • Izdaci za licence,
 • Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih.

3) Podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti:

 • Nabava alata i opreme za razvoj novog inovativnog proizvoda ili usluge,
 • Troškovi ulaganja u probnu proizvodnju,
 • Troškovi vanjskih usluga za dovršetak inovacije,
 • Zaštita intelektualnog vlasništva,
 • Marketinške aktivnosti za promociju novog inovativnog proizvoda ili usluge.

4) Podrška izvoznom poslovanju

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti:

 • Korištenje vanjskih usluga pri istraživanju inozemnih tržišta,
 • Sudjelovanje na inozemnim sajmovima i manifestacijama (kotizacija, zakup, uređenje i opremanje prostora, trošak prijevoza i smještaja),
 • Priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo inozemno tržište.

5) Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti:

 • Zamjena primarnog energenta za grijanje (lož ulje i dizel gorivo) s okolišno prihvatljivim energentom (prirodni plin ili ukapljeni naftni plin),
 • Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice- termo fasada,
 • Uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja energijom u skladu sa standardom HRN EN ISO50001,
 • Nabava toplinskih sunčevih kolektora za proizvodnju toplinske energije-sanitarna i/ili tehnološka voda te grijanje i hlađenje prostora.

6) Poticanje poduzetnika početnika

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti:

 • Nabava strojeva i alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti (računalni i drugi programi),
 • Prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,
 • Poduzetničko obrazovanje i stručno osposobljavanje,
 • Marketinške aktivnosti-izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala.

*Prihvatljivi korisnici su poduzetnici početnici koji su otvorili svoju djelatnost i tu djelatnost obavljaju najduže 12 mjeseci prije datuma ovog Javnog poziva.

IZNOS I INTENZITET POTPORE:  

 • do 20.000,00 ili 35.000,00 knovisno o vrsti prihvatljivih o troškova projekta/aktivnosti
 • 50% 75 %, ovisno o namjeni potpore

*Jedan Podnositelj može podnijeti više prijava, dok najviši pojedinačni iznos potpore po pojedinom korisniku (msp-u) može iznositi najviše 55.000,00 kuna godišnje.

U Proračunu Grada Zadra za 2019. godinu za ovu namjenu osiguran je iznos od 500.000,00 kuna.

RAZDOBLJE PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA: 

Sredstva potpore dodjeljuju se za pokriće troškova izvršenog ulaganja od 9. studenog 2018. godine te za aktivnosti koje su provedene ili se provode u 2019. godini.

NAČIN I ROK PRIJAVE:

Zahtjevi se sa svom popratnom dokumentacijom podnose Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu:

Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo,

Narodni trg 1, 23000 Zadar

'Prijava na Javni poziv- potpore malom gospodarstvu' 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 4. studenog 2019. godine do 15,00 sati.

Više informacija o ovom pozivu te popis tražene dokumentacije možete pronaći ovdje.