Potpore za poduzetnike Objavljeno

J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2021. godinu

Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove, temeljem Programa za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2021. godinu objavljuje javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije.

Potpore se mogu odobriti isključivo za događanja u turizmu koja se održavaju na području Županije u 2021. godini, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska na destinaciju i obogaćivanje turističkog sadržaja destinacije i to: a) kulturna/zabavna događanja, b) sportska događanja, c) eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja.

Potpore se odobravaju za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to:

- najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),

- nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, - najam prostora za održavanje događanja,

- najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja,

- troškove izvođača i vanjskih suradnika,

- usluge zaštitarske službe,

- druge opravdane troškove neposredne organizacije događanja, osim promotivnih.

 

Korisnici potpora mogu biti pravne i fizičke osobe i to:

- trgovačka društva,

- obrti,

- javne ustanove,

- turističke zajednice gradova i općina na području Zadarske županije.

 

Prijave se podnose isključivo putem pošte, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu“ na adresu Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr.

Više informacija je dostupno ovdje.