Potpore Objavljeno

Inovacije u S3 područjima

Inovacije u S3 područjima

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacije u S3 područjima (KK.03.2.2.06). 

Ovim pozivom će se podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

Predmet Poziva: Ulaganja u provedbu novih rješenja – inovativnih proizvoda/usluga MSP-ova u S3 područjima putem ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja.

Poziv Inovacije u S3 područjima usmjeren je na 5 tematskih područja i 13 podsektora. Strategija pametne specijalizacije odnosi se na: zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost te hrana i bio-ekonomija. Tematska prioritetna područja nisu sektori niti tehnologije. S3 se odnosi na područja primjene rezultata istraživanja, razvoja i inovacija i razvoj novih proizvoda i usluga. Projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva moraju se odnositi na jedno od tematskih područja ili podsektora. 

STRATEGIJA PAMETNE SPECIJALIZACIJE (S3) - TEMATSKA PODRUČJA

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

IZNOS POTPORE:

 • Od 750.000,00 do 20.000.000,00 HRK

VRSTE I INTENZITET POTPORE:

A) Regionalne potpore za ulaganje 

 • 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća
 • 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća

B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

do 50% prihvatljivih troškova

C) Potpore male vrijednosti (Program de minimis):

do 75% prihvatljivih troškova

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, pribavljanju patenata, troškova osoblja u svrhu uvođenja inovacije procesa ili organizacije poslovanja nužnih za proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).

Komercijalizacija je dio inovacijskog procesa u kojem se inovacija uvodi u praktičnu upotrebu odnosno uvodi se u proizvodnju i plasira proizvod/usluga na tržište te ostvaruje proboj na željeno tržište. Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga.
 2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga.
 3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. i 4. ne mogu se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti „Inovacija organizacije poslovanja“ i/ili „Inovacija procesa“

PRIHVATLJIVE KATEGORIJE TROŠKOVA:

 

REGIONALNE POTPORE

Ulaganje u materijalnu imovinu:

 • trošak preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele ;
 • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
 • nabava novih strojeva, opreme, alata,  strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
 • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu  s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.

Ulaganje u nematerijalnu imovinu:

 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja

 

POTPORE ZA INOVACIJE PROCESA I ORGANIZACIJE POSLOVANJA

1. Troškovi plaća osoblja  zaposlenog kod prijavitelja koji  će raditi na provedbi projekta

2. Neizravni troškovi (dodatni režijski poslovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda) nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja.

3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme , u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt.

4. Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama.

5. Troškovi znanja i patenata.

6. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat.

 

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI (PROGRAM DE MINIMIS ):

1. Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti – Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata, prihvatljivi su do 15.000,00 HRK;

2. Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, prihvatljivi su do 40.000,00 HRK;

3. Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu);

4. Troškove revizije projekta;

5. Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon;

6. Troškove pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga).

Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja, po ovom Pozivu, za Potpore male vrijednosti (Program de minimis) kumulativno ne smiju premašivati gornju granicu za Potpore de minimis koja iznosi 10% vrijednosti projekta, a maksimalno može iznositi 750.000,00 HRK

ROK I NAČIN PRIJAVE:

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 15. srpnja 2019. godine u 11:00:00 sati.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00 sati. Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj poziv iznose 634 mil HRK.

Više informacija o ovom pozivu možete pronaći ovdje.