Potpore Objavljeno

Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza

Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza

Ovim Pozivom se potiče inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Potpora je namijenjena MSP-ovima koji su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga. Poziv se ne odnosi na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

IZNOS POTPORE:

 • Od 150.000 do 1.400.000 HRK

INTENZITET POTPORE:

 • Najviše 85% prihvatljivih troškova

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati lansiranjem na tržište proizvoda koji su novost na tržištu. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Projekti koji nemaju za cilj lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište nisu prihvatljivi.

1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge ) – provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima, a predstavlja prilagodbu (fine-tuning) proizvoda/usluge spremnog za tržište koji sadržava skup ključnih funkcionalnosti, a za koji je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Može obuhvaćati sljedeće:

 • prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
 • prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
 • revizija Studije izvedivosti,
 • dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,
 • zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge - može obuhvatiti sljedeće:

 • izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,
 • istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
 • verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
 • testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 • priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
 • operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
 • pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

1. Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu – troškovi plaća osoblja mogu iznositi najviše do 50% iznosa ukupne vrijednosti projekta.

2. Troškovi putovanja u inozemstvo osobljazaposlenog kod prijavitelja za potrebe provedbe aktivnosti projekta

3. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta -izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja

4. Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:

a) Troškove pripreme dokumentacije za prijavu i/ili,

b) Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu), i/ili,

c) Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije;

5. Trošak materijala/sirovina isključivo vezanih za projekt (za izradu probnih proizvoda, nulte serije, i sl.)

6. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga (strojevi i oprema).

7. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:

a) mora se upotrebljavati isključivo u poduzeću koje prima potporu;
b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem;
d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine.

8. Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.

9. Revizija projekta u skladu s točkom 5.6 Uputa (ukoliko je primjenjivo).

 

ROK I NAČIN PRIJAVE:

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Više informacija o ovom pozivu možete pronaći ovdje.