Arhivirani Početak:  

"RI2integrate"

Projekt "RI2integrate" odobren je unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa dunavske transnacionalne suradnje, u sklopu Prioritetne osi 1. Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija i Specifičnog cilja 1.1: Poboljšanje općih uvjeta za inovacije.

Ukupan proračun projekta je 1.899.430,00 EUR, od čega Ustanovi INOVAcija pripada 161.967,00 EUR.

Provedba projekta započela je 1. siječnja 2017. godine, a završila je 30.rujna 2019.godine.

Ustanova INOVAcija na projektu sudjelovala je kao jedan od 10 partnera iz 7 dunavskih zemalja (Mađarska, Rumunjska, Republika Češka, Slovenija, Austrija, Srbija i Hrvatska). Nositelj projekta je ELI Istraživački centar (Mađarska). Zadarska županija sudjelovala je na projektu kao pridruženi partner.

Cilj projekta „RI2integrate“ je upoznavanje sa postojećom istraživačkom infrastrukturom te razvijanje inovativnih alata za razvoj visoko-kvalitetne istraživačke infrastrukture u Dunavskoj regiji. Glavi rezultat projekta će biti ojačana istraživačka infrastruktura u Dunavskoj regiji kroz  uspostavljena partnerstva između svih interesnih skupina.