Djelatnosti

  • Priprema projektne i tehničke dokumentacije za uspostavu specifičnog centra kompetencija (Centar za preradu hrane) i poslovnih inkubatora (Centar novih tehnologija i Centar za kreativne industrije);
  • Pružanje usluga Filmskog ureda (Film commission) Zadarske županije;
  • Poticanje inovacija i inovativnosti poslovnog sektora, i njegovo povezivanje s obrazovnim, istraživačkim i znanstvenim institucijama te poticanje tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja;
  • Izrada projektne dokumentacije za apliciranje na sredstva iz EU fondova, Svjetske banke i ostalih nacionalnih i međunarodnih fondova;
  • Praćenje strategija nacionalne i EU razine te usklađivanje dokumenata regionalne i lokalne razine sa strategijama pametne specijalizacije.